CONTACT

Str. C. Daicoviciu 2, Cluj-Napoca
amn@mnit.ro

e-ISSN: 2734-4487
p-ISSN: 1454-1513
 
 
LICENȚĂ
CC Creative Commons
 
INDEXATĂ
 
CNCS B
 
Erih
 
Contact
SCOPUS Q3 (CLASSICS, HISTORY)
SCOPUS Q4 (ARCHAEOLOGY) 
 
Scimago
 
SJR ActaMN
 
CROSSREF
 
PUBLICATĂ DE 
MNIT
 
EDITARE TEHNICĂ ȘI TIPĂRIRE

MEGA

 
FINANȚARE

MINISTERUL CULTURII

 

DECLARAȚIE DE ETICĂ ȘI MALPRAXIS 

Comitetul editorial

Redactorul-șef este responsabil de calitatea științifică a revistei. El/ ea supervizează toate activitățile de recenzare și editare cu scopul de a asigura succesul științific al jurnalului în domeniul de activitate. Redactorul-șef menține comunicarea cu și între membrii comitetului editorial în vederea asigurării eficienței acestuia în toate activitățile de editare.

Membrii comitetului editorial trebuie să dețină titlul științific de doctor, să aibă experiența necesară pentru a aprecia calitatea științifică a manuscriselor, să respecte standardele profesionale și etica cercetării.

Comitetul editorial mediază și asigură comunicarea optimă între recenzenți și autori. Comitetul editorial trebuie să se asigure că toate materialele trimise revistei rămân confidențiale în timpul procesului de evaluare. Comitetul editorial nu trebuie să dezvăluie nicio informație despre manuscrisul propus pentru publicare altcuiva decât autorului (autorilor), recenzenților, altor consilieri editoriali și editurii.

Comitetul editorial este responsabil să decidă care dintre manuscrisele trimise revistei se impun a fi publicate pe baza evaluărilor primite de la recenzenți. Decizia de a accepta sau de a respinge o lucrare pentru publicare se bazează pe importanța, originalitatea, claritatea și relevanța sa pentru domeniul revistei.

Comitetul editorial se va îngriji ca materialele predate spre publicare, precum și întreg procesul de recenzare, editare și publicare, să nu fie grevate de prejudecăți referitoare la etnicitate, rasă, gen, sex, orientare sexuală, cetățenie, religie, ideologie politică sau alte convingeri, vârstă, dizabilități etc.

Comitetul editorial poate să respingă (retragă) articolul dacă constată că există un demers fraudulos în redactarea manuscrisului (plagiat, publicarea articolului în mai multe reviste, revendicări false privind calitatea de autor, încălcarea drepturilor de autor, a drepturilor de utilizare a informațiilor, includerea de informații false – fabricate, manipulate, erori nedetectate în prealabil).

Cazurile suspecte de plagiat vor fi abordate în conformitate cu liniile directoare ale Best Practice Guidelines for Journal Editors (COPE) (vezi și https://publicationethics.org/guidance/Guidelines; https://publicationethics.org/resources/flowcharts/general-approach-publication-ethics-editorial-office).

Orice încălcare a codului de etică va fi analizată, clarificată și soluționată de către comitetul editorial.

Orice conduită ilegală sesizată în cursul procesului de evaluare sau editare, ori după publicarea volumului, trebuie adusă în atenția comitetul editorial, Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei sau Editurii Mega.

În cazul în care în redactarea manuscrisului sau în procesul de recenzare a fost identificat un demers fraudulos după publicarea online și tipărirea materialului, comitetul editorial va asigura prezentarea unei dezmințiri publice, prompte, clare și obiective cu privire la aspectul sesizat și materialul științific asociat, persoana/entitatea care o inițiază, care va fi semnalată în toate mediile online în care materialul respectiv este găzduit.

Recenzenții

Recenzenții trebuie să corespundă următoarelor criterii: să nu provină din aceeași instituție cu autorul (autorii), să nu aibă conflicte de interes cu autorul (autorii) sau cu comitetul editorial, să aibă experiență în domeniul articolului, să fi publicat articole și studii în domeniul respectiv.

Recenzenții trebuie să aibă experiența necesară pentru a aprecia calitatea științifică a manuscriselor, să respecte standardele profesionale și etica cercetării.

Recenzenții asistă comitetul editorial în luarea deciziilor editoriale și autorul în îmbunătățirea lucrării.

Dacă un potențial evaluator nu poate (din motive variate) evalua manuscrisul, acesta are obligația de a notifica redacția.

Comunicarea cu comitetul de redacție trebuie să rămână deschisă pe tot parcursul procesului de evaluare.

Evaluările trebuie să fie realizate în mod obiectiv.

Orice manuscris primit pentru examinare trebuie tratat cu strictă confidențialitate. Acesta nu trebuie prezentat sau discutat cu alte persoane decât cele identificate de către editori.

Critica la persoană nu este permisă.

Recenzenții trebuie să își exprime punctele de vedere în mod clar și argumentat.

Recenzenții trebuie să identifice lucrările relevante publicate care nu au fost citate de către autor.

Orice asemănare sau suprapunere între manuscrisul în cauză și orice altă lucrare publicată trebuie raportată comitetului editorial.

Recenzenții vor evalua manuscrisele în conformitate cu formularul de evaluare al revistei Acta Musei Napocensis. Preistorie – Istorie Veche – Arheologie.

Autorii

Autorii vor respecta etica cercetării (https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf) atunci când vor redacta și propune spre publicare către Acta Musei Napocensis. Preistorie – Istorie Veche – Arheologie un material științific, evitând categoric conflictele de interes, atacul la persoană, afirmații calomnioase, opiniile/teoriile neargumentate, furtul intelectual, plagiatul (fie acesta și parțial sau autoplagiat), publicarea multiplă etc.

Autorii se vor asigura că dețin permisiunea de publicare în scris a tuturor documentelor anexe (fotografii, hărți, tabele, grafice, imagini scanate ale unor documente etc.) și trebuie să menționeze corect toate sursele folosite în articol.

Este necesară atribuirea corectă a ideilor și informațiilor dintr-un studiu, precum și semnalarea acestui aspect prin citare și referințe bibliografice complete (inclusiv la sursele online).

Toți semnatarii articolului trebuie să fi contribuit la realizarea acestuia în calitate de autori și toate persoanele care au contribuit trebuie să fie menționate drept coautori.

Atunci când autorul descoperă o eroare semnificativă sau o inexactitate în propria sa lucrare, are obligația de a notifica cu promptitudine comitetul editorial.

Autorul poate să își retragă manuscrisul, dacă pe durata evaluării constată că are concluzii greșite, care nu pot fi remediate într-un timp scurt și necesită aprofundarea cercetării.

Autorul trebuie să coopereze cu editorii pentru corectarea sau dezmințirea erorilor identificate în lucrare.

Toate sursele de sprijin financiar care au facilitat redactarea unui material trebuie menționate. Orice conflicte financiare sau de interes care ar putea influența rezultatele cercetării trebuie anunțate.